Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
XN 1P 4 BM060-5C 1 59,41x63,24x29,50x1,888
88,00x81,00 2 58,57x62,40x21,50x1,888
1971cc 3 57,18x61,01x29,50x1,888
4 56,16x59,99x21,60x1,888
5 54,92x58,75x29,35x1,888
BM061-5C 1 59,41x63,24x29,50x1,888
2 58,57x62,40x21,50x1,888
3 57,18x61,01x29,50x1,888
4 56,16x59,99x21,60x1,888
5 54,92x58,75x29,35x1,888
BR062-4C 4 49,99x53,67x23,40x1,818
BCW063-2A 4 61,65x72,80x2,330
GROUP 02
D330 4 BM065-5C 1-2-3-4  88,87x96,90x28,70x3,988
D330A 114,30x139,70 5F 28,70
D330B 5731cc 5F 42,60
D330C 350cu.
3304
4 BM066-5C 1-2-3-4-5  88,87x96,90x28,70x3,988
120,70x152,40
6971cc BM066-5C+20 1-2-3-4-5 88,87x97,40x28,70x4,24 Main bearing with 020"
425cu. oversize on O.D
BR065-4C 4 76,17x82,52x38,20x3,139
BCW066-2A 2 103,62x129,08x5,90
GROUP 03
D333 6 BM065-7C 1-2-3-4-5-6  88,87x96,90x28,70x3,988
D333 A 114,30x139,70 7F 28,70
D333 B 8610cc 7F 42,60
D333 C
G333 B 6
D334 120,70x152,40 BR065-6C 6 76,17x82,52x38,20x3,139
1673 10451cc
1673 B
1674
GROUP 04
D333 6 BM066-5C 1-2-3-4-5  88,87x96,90x28,70x3,988
G333 C 114,30x139,70
3306 8610cc BM066-5C+20 1-2-3-4-5 88,87x97,40x28,70x4,24 Main bearing with 020"
C3306 oversize on O.D
1673 6
1673 C 120,70x152,40 BR065-4C 4 76,17x82,52x38,20x3,139
10451cc
BCW066-2A 2 103,62x129,08x5,90
GROUP 05
D339 4 BM067-5A 1 95,22x117,45x65,70x11,02 All aluminiun
146,05x203,20 2-4 95,22x117,45x45,50x11,02
13621cc 3F 95,22x117,45x82,70x11,02
5 95,22x117,45x103,70x11,02
BM068-5A 1-2-4 95,22x104,49x45,20x4,57 All aluminiun
3F 95,22x104,49x82,70x4,57
5 95,22x104,49x103,80x4,57
BR067-4A 4 92,05x100,74x65,100x4,29 Steel backed aluminiun
GROUP 06
D342 6 BM067-7AA 1 95,22x117,45x65,70x11,02 All aluminiun
D342 C 146,05x203,20 2-3-5-6 95,22x117,45x45,50x11,02
G342 20421cc 4F 95,22x117,45x82,70x11,02
G342C 7 95,22x117,45x103,70x11,02
BM068-7AA 1-2-3-5-6 95,22x104,49x45,20x4,57 All aluminiun
4F 95,22x104,49x82,70x4,57
7 95,22x104,49x103,80x4,57
BR067-6A 6 92,05x100,74x65,100x4,29 Steel backed aluminiun
GROUP 07
D339 4 BM069-5C 1-2-4-5 108,20x117,44x45,20x4,572
D6600 146,05x203,20 3F 108,20x117,44x82,50x4,572
D7700 13621cc 3F 108,20x117,44x98,00x4,572
D8800
D8841 BM069-5C+25 1-2-4-5 108,20x118,08x45,20x4,889 Main bearing with 025"
3F 108,20x118,08x45,20x4,889 oversize on O.D
3F 108,20x118,08x98,00x4,889
BR069-4C 4 95,05x100,74x50,80x4,302
GROUP 08
D342 6 BM069-7C 1-2-3-5-6-7 108,20x117,44x45,20x4,572
D342 C 146,05x203,20 4F 108,20x117,44x82,50x4,572
G342 20421cc 4F 108,20x117,44x98,00x4,572
G342 C
D11000 BM069-7C+25 1-2-3-5-6-7 108,20x118,08x45,20x4,889 Main bearing with 025"
D13000 4F 108,20x118,08x45,20x4,889 oversize on O.D
4F 108,20x118,08x98,00x4,889
BR069-6C 6 95,05x100,74x50,80x4,302