Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
F3L 911 3 BM661-1C 1 Pair 69,97x74,50x27,00x2,23
100,00x105,00
2473
F3L 912D/912W 3 BR661-1C 1 Pair 59,94x64,00x25,00x1,999
100,00x120,00
2826cc
F3L 912F, F3L 913 3 BCW661-2C 2 Pairs 79,00x94,61x2,985 2
102,00x125,00 79,00x101,61x2,999 2
3064cc
F4L 911 4
100,00x105,00
3300cc
F4L 912/912W 4
100,00x120,00
3800cc
F5L 912/912W 5
100,00x120,00
4700cc
F5L 913 5
102,00x125,00
5106cc
F6L 911 6
F6L 912/912BFL 100,00x120,00
F6L 912/912W 5655xx
F6L 913 6
102,00x125,00
6198cc
GROUP 02
F4L 911 4 BM661-1C 1 Pair 69,97x74,50x27,00x2,23
100,00x105,00
3297cc
F4L 912D/912W 4 BR661-1C 1 Pair 59,94x64,00x25,00x1,999
100,00x120,00
3768cc
BCW661-2C 2 Pairs 79,00x94,61x2,985 2
F4L 912F, F4L 913, BF4L 913T 4 79,00x101,61x2,999 2
102,00x125,00
4086cc
GROUP 03
F6L 911 6 BM661-1C 1 Pair 69,97x74,50x27,00x2,23
100,00x105,00
4946cc
BF6L 912, F6L 912D/912W 6 BR661-1C 1 Pair 59,94x64,00x25,00x1,999
100,00x120,00
5652cc
BCW661-2C 2 Pairs 79,00x94,61x2,985 2
F6L 912F, F6L 913, BF6L 913T 6 79,00x101,61x2,999 2
102,00x125,00
6128cc
F5L 912D/913W 5
100,00x120,00
4710cc
F5L 912F 5
102,00x125,00
5107cc
GROUP 04
BF 4 M 2013C 4 BM662-1C 1 Pair 83,97x88,99x25,20x2,484
BF 4 M 2013EC EURO 3 98,00x126,00 BM663-1C 1 Pair 83,97x88,99x22,80x2,484
BF 4 M 2012 3800cc
BF 4 M 2012 EURO 2 4 BR662-1C 1 Pair 62,97x66,59x29,30x1,788
BF 4 M 2012B EURO 3 101,00x126,00 BR663-1C 1 Pair 62,97x66,59x29,30x1,788
BF 4 M 2012C EURO 2 4038cc
BF 6 M 2013 EURO 3 6 BCW662-2C 1 Pair 91,39x113,74x2,210
BF 6 M 2013C EURO 3 98,00x126,00 BCW663-2C 1 Pair 93,39x113,74x2,050
BF 6 M 2013CR EURO 3 5703cc
BF 6 M 2013E EURO 3
BF 6 M 2012C EURO 2 6
Diesel 101,00x126,00
6067cc
GROUP 05
BF4L 913/913C 4 BM664-1C 1 Pair 74,97x78,99x24,90x1,986
102,00x125,00
4086cc
BR664-1C 1 Pair 65,97x70,00x25,00x1,984
BCW664-2A 1 Pair 87,35x100,96x2,985
BCW665-2A 1 Pair 87,35x107,96x2,985
BF6L 913/913C 6 BM668-7C 1-2-3-4-5-6-7 74,97x78,99x24,90x1,986
102,00x125,00 7 Pairs
6128cc
GROUP 06
BF 4 M 1013 FC EURO 2 4 BM666-1C 1 Pair 84,97x90,49x31,00x2,736
BF 4 M 1013EC EURO 2 108,00x130,00
BF 4 M 1013 EURO 1 4764cc
BR666-1C 1 Pair 67,97x72,49x29,90x2,235
BF 6 M 1013 EURO 1 6 BR667-1C 1 Pair 67,97x72,49x29,90x2,235
BF 6 M 1013C EURO 1 108,00x130,00
BF 6 M 1013EC EURO 2 7146cc
BF 6 M 1013 CP EURO 1 BCW666-2A 2 Pairs 91,39x113,74x2,949
BF 6 M 1013 ECP EURO 2
BF 6 M 1013 FC EURO 3
GROUP 07
F6L 413/413W V6 BM669-4C 1-2-3 89,98x96,02x29,00x2,97 78 338 600
BF6L 413 120,00x125,00 4F 89,98x96,02x40,82x2,97 78 366 600
8478cc
F6L 413L V6 BR669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
120,00x130,00
8820cc
GROUP 08
F/BF6L 413F/FW V6 BM670-4C 1-2-3 94,98x101,02x29,00x2,97 78 650 600
F/BF6L 513F/FW 125,00x130,00 4F 94,98x101,02x40,82x2,97 78 653 600
9572cc
F/BF6L 513/513T V6 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
128,00x130,00
10037cc
GROUP 09
F8L 413/413W V8 BM669-5C 1-2-3 89,98x96,02x29,00x2,97 78 338 600
F8L 413 L 120,00x125,00 4F 89,98x96,02x40,82x2,97 78 366 600
11300cc
BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
GROUP 10
F/BF8L 413F V8 BM670-5C 1-2-3-4 94,98x101,02x29,00x2,97 78 650 600
120,00x130,00 5F 94,98x101,02x40,82x2,97 78 653 600
11760cc
F8L 413FW/FZ V8 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
125,00x130,00
12763cc
F8L 513/513T V8
BF8L 513/513C 128,00x130,00
13382cc
F8L513L V8
128,00x140,00
14410cc
GROUP 11
F10L 413/413W V10 BM669-6C 1-2-3-4-5 89,98x96,02x29,00x2,97 78 338 600
120,00x125,00 6F 89,98x96,02x40,82x2,97 78 366 600
14140cc
BF10L 413 V10 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
F10L 413L 120,00x130,00
14700cc
GROUP 12
F/BF10L 413F/FW V10 BM670-6C 1-2-3-4-5 94,98x101,02x29,00x2,97 78 650 600
F/BF10L 513F/C 125,00x130,00 6F 94,98x101,02x40,82x2,97 78 653 600
15953cc
F/BF10L 513 V10 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
F10L 513L EURO 1 128,00x130,00
F10L 513T 16728cc
GROUP 13
F12L 413 V12 BM669-7C 1-2-3-4-5-6 89,98x96,02x29,00x2,97 78 338 600
F12L 413L 120,00x125,00 7F 89,98x96,02x40,82x2,97 78 366 600
16960cc
BF12L 413 V12 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
120,00x130,00
17640cc
GROUP 14
F/BF12L 413F/FW V12 BM670-7C 1-2-3-4-5-6 94,98x101,02x29,00x2,97 78 650 600
BF12L 513F/FW 125,00x130,00 7F 94,98x101,02x40,82x2,97 78 653 600
19144cc
F12L 513T V12 BM669-1C 1 Pair 74,97x80,00x27,80x2,474
F/BF12L 513 128,00x130,00
20076cc
GROUP 15
F4L 1011 4 BM671-1C 1-2-3-4-5 69,97x75,01x28,00x2,49
F4L 1011 F 91,00x105,00
F4M 1011 2732cc
F4M 1011 F BR671-1C 4 54,99x58,52x25,60x1,748
BF4L 1011 F EURO1
BF4L 1011 FT EURO1
BF4M 1011 F EURO1 BCW671-2C 2 75,75x90,00x2,45