Contact Us

  • Sunlou Industry Zone, Songqiao, Pingyang County, Wenzhou, Zhejiang,China
  • T: 0086-577-63150157,63150151,63150152
  • T: Mr. Michael 13695885959
  • F: 0086-577-6315 0150
  • E: wanhong@vip.163.com
  • H: zj-wanhong.com

MODEL ENGINE TYPE BCK No. UNIT PER SET ID-ED-W-T REMARK
GROUP 01
     DN 9.01       6 BM980-7C 1-2-3-4-5-6-7 90,00x94,222x35,30x2,070
DS 9.01 115,00x136,00
        DS 9.02         8475cc
DS 9.04 BR980-6C 6 80,00x84,252x42,25x2,090
DS 9,06  
DS 9.08
DS 9.03 B 01 BCW980-2A 4 101,00x125,50x3,51
DS 9.03 B 02       
DS 9.05 B 01      
DS 9.05 B 02
All Diesel Turbo
DSC9.01
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 02
DSC 9.02 6 BM980-7C 1-2-3-4-5-6-7 90,00x94,222x35,30x2,070
DSC 9.09 115,00x136,00
DSC 9.05 Euro 1 8475cc BM981-7C 1-2-3-4-5-6-7 95,00x99,222x35,50x2,070
DSC 9.07 Euro 1
DSC 9.08 Euro 1
DSC 9.10 Euro 1 BR980-6C 6 80,00x84,252x42,25x2,090
Diesel Turbo Intercooler
BCW980-2A 4 101,00x125,50x3,51
BCW981-2A 4 106,35x130,35x3,43
GROUP 03
DC 9.01 Euro 3 (D3) 6 BM981-7C 1-2-3-4-5-6-7 95,00x99,222x35,50x2,070
DC 9.02 Euro 3 (D3) 115,00x144,00
DC 9.03 Euro 3 (D3) 9000cc
DC 9.04 Euro 3 (D3) BR980-6C 6 80,00x84,252x42,25x2,090
DC 9.05 Euro 3 (D3)
DC 9.06
Diesel Turbo Intercooler BCW981-2A 4 106,35x130,35x3,43
GROUP 04
DSC 9.11 6 BM980-7C 1-2-3-4-5-6-7 90,00x94,222x35,30x2,070
DSC 9.12 Euro 2 115,00x144,00
DSC 9.13 Euro 2 9000cc BM981-7C 1-2-3-4-5-6-7 95,00x99,222x35,50x2,070
DSC 9.15 Euro 2
Diesel Turbo Intercooler
BR980-6C 6 80,00x84,252x42,25x2,090
BCW980-2A 4 101,00x125,50x3,51
BCW981-2A 4 106,35x130,35x3,43
GROUP 05
D 10-R 01 6 BM982-7C 1-2-3-5-6-7 101,62x106,284x35,95x2,296
Diesel 127,00x135,00 4 101,62x106,284x44,00x2,296
10260cc
BR982-6C 6 84,255x88,505x48,00x2,089
BCW982-2A 4 113,03x132,90x3,43
GROUP 06
D 14,  V8 BM893-5C 1-2-3-4-5 101,62x106,284x40,00x2,296
Diesel 127,00x140,00
DS 14 14181cc
Diesel Turbo BR893-8C 8 90,00x94,022x41,25x1,976
BCW982-2A 4 113,03x132,90x3,43
GROUP 07
DS 14 LB 05 - DS 14 LB 08 V8 BM983-5C 1-2-3-4-5 101,62x106,284x40,00x2,296
DS 14.01 - DS 14.01 L 01 127,00x140,00
DS 14.02 - DS 14.06 14181cc
DS 14.07 - DS 14.06 L01
Diesel Turbo BR983-8C 8 90,00x94,022x41,25x1,976
DSC 14.01 - DSC 14.02
DSC 14.03 - DSC 14.04
DSC 14.06 - DSC 14.05
DSC 14.03 L 07 BCW982-2A 4 113,03x132,90x3,43
DSC 14.08 Euro 1
DSC 14.09 Euro 1
DSC 14.10 Euro 1
DSC 14.13 Euro 2
DSC 14.15 Euro 3 (D3)
DSC 14.16 Euro 2
DSI 14.17
DSI 15.50
DSI14.60
DSI 14.63
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 08
D11, D11 R23 6 BM982-7C 1-2-3-5-6-7 101,62x106,284x35,95x2,296
Diesel  127,00x145,00 4 101,62x106,284x44,00x2,296
11022cc
BR982-6C 6 84,255x88,505x48,00x2,089
BCW982-2A 4 113,03x132,90x3,43
GROUP 09
DN 11.01/ 11.01 B10/ 11.01 C09 6 BM982-7C 1-2-3-5-6-7 101,62x106,284x35,95x2,296
11.04 B10/11.04 C01/11.06 127,00x145,00 4 101,62x106,284x44,00x2,296
11.06 B/11.06 C/11.07/11.08 11022cc
11.08 B01/
Diesel BR982-6C 6 84,255x88,505x48,00x2,089
DS 11/11.01/11.02/11.10
11.14/11.15/11.15B/11.18
11.22/11.13/11.15/11.34
11.34 B/11.34 BO 6/11.34 C BCW982-2A 4 113,03x132,90x3,43
11.71/11.71 C/11.72/11.73
11.73 B/11.74/11.74 C/11.75
11.76/11.78
Diesel Exhaust Turbo Charger
DSC 11.01/11.01 B/11.02
11.03/11.04/11.04 C/11.06
11.08/11.08 B/11.08 C/11.10
11.12/11.13/11.13 B/11.16
11.16 B/11.17/11.17 B/11.18
11.18 B/11.18 BO1/11.18 L01
11.21/11.22/11.23/11.24
11.27/11.27 C/11.30/11.32
11.33/11.3511.36/11.39
11.70 Euro 2/11.71/11.74
11.75/11.79/11.81
Diesel Turbo Intercooler
DSI EO 1 / DTC 11.02
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 10
DS 111 6 BM984-7C 1-2-3-4-5-6-7 108,00x112,222x35,40x2,070
D 12 127,00x154,00
D 112 11700cc
DH 12
DL 12 BR984-6C 6 87,00x91,252x45,20x2,090
DSC 12.01 Euro 2
DSC 12.02 Euro 2
DSC 12.03
DSC 12.05 Euro 2 BCW984-2A 4 119,00x144,100x3,43
DSC 12.06
DSI 12
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 11
DC 12.01 Euro 3 (D3) 6 BM984-7C 1-2-3-4-5-6-7 108,00x112,222x35,40x2,070
DC 12.02 Euro 2 127,00x154,00
DC 12.03 Euro 3 (D3) 11700cc
DC 12.06 Euro 3 (D3)
DC 12.09 BR984-6C 6 87,00x91,252x45,20x2,090
DC 12.10 Euro 4 (D4)
DC 12.13 Euro 4 (D4)
DC 12.14 Euro 3 (D3)
DC 12.15 BCW984-2A 4 119,00x144,100x3,43
DC 12.17 Euro 3 (D3)
DC 12.18 Euro 5
DC 12.22 - DC 12.23
DC 12.24 - DC 12.26
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 12
DT 12.02 Euro 3 (D3) 6 BM984-7C 1-2-3-4-5-6-7 108,00x112,222x35,40x2,070
DT 12.03 Euro 4 (D4) 127,00x154,00
DT 12.06 Euro 4 (D4) 11700cc
DT 12.08
DT 12.11 Euro 4 (D4) BR984-6C 6 87,00x91,252x45,20x2,090
DT 12.12 Euro 4 (D4)
DT 12.14
DT 12.17 Euro 4 (D4)
DT 12.18 BCW984-2A 4 119,00x144,100x3,43
Diesel Turbo Intercooler
GROUP 13
DC 16.01 Euro 3 (D3) V8 BM984-1C 1 108,00x112,222x35,40x2,070
DC 16.02 Euro 3 (D3) 127,00x154,00
DC 16.03 Euro 3 (D3) 15600cc
DC 16.04 Euro 3 (D3)
DC 16.05 Euro 4 (D4) BR985-1C 1 93,00x97,252x40,35x2,090
DC 16.06 Euro 4 (D4)
DC 16.08 Euro 4 (D4)
DC 16.09 Euro 5
DC 16.17 Euro 5 BCW984-2A 4 119,00x144,100x3,43
DC 16.18 Euro 5
DC 16.19 Euro 5
Diesel Turbo Intercooler
DC16.070 A
DC16.40 A
DC16.43 A02P
DC16.45 A
DC16.47 A
Diesel